Издания Библиотеки

Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева: история, состояние и перспективы: научно-фондовый сборник

Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева: история, состояние и перспективы: научно-фондовый сборник / под науч. ред. С. Т. Нураханова, А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой; авт.-сост.: Н. К. Мусина, Г. А. Рамазанова. – Астана: Музей Первого Президента Республики Казахстан, 2014. – 204 с.

Нормативные и методические материалы по обеспечению музейной деятельности

Мұражай қызметін қамтамасыз ету бойынша нормативтік және әдістемелік материалдар: жинақ = Нормативные и методические материалы по обеспечению музейной деятельности: сборник / жалпы ред. басқ. А. С. Сағынғали, К. Қ. Ақтаева. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – қазақша, орысша. – 186 б.

Книга как образец полиграфического искусства

Книга как образец полиграфического искусства: каталог книг / сост. Л. К. Ахметова; под общ. ред. А. С. Сағынғали, К. К. Актаева. – Астана: Музей Первого Президента Республики Казахстан, 2013. – 40 с. – (Серия «Книжные коллекции Личной библиотеки Н. А. Назарбаева»).

Роль Н. А. Назарбаева в глобальных процессах ядерного нераспространения и разоружения

Роль Н. А. Назарбаева в глобальных процессах ядерного нераспространения и разоружения: сборник документов и материалов / под общ. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой. – Астана: Музей Первого Президента Республики Казахстан, 2013. – 138 с.

Мир и согласие – путь к единству и процветанию

Мир и согласие – путь к единству и процветанию (к 10-летию инициативы созыва I Съезда лидеров мировых и традиционных религий): научно-фондовый сборник / под науч. ред. А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой. – Астана: Музей Первого Президента Республики Казахстан, 2013. – 204 с.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейінде ғылыми-іздестіру жұмысының ұйымдастырылуы

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейінде ғылыми-іздестіру жұмысының ұйымдастырылуы: тәжірибе, мәселелері және келешегі / Автор-құраст. Л. Омарова; жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі,, 2013. -  – 48 б.

Музейная педагогика

Музей педагогикасы (Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Музейінің жұмыс тәжірибесінен): ғылыми-әдістемелік басылым = Музейная педагогика (из опыта работы Музея Первого Президента Республики Казахстан): научно-методическое издание / құраст. Р. Қазбекова, Ә. Оспанова; жалпы ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 120 б. – Қазақша, орысша.

Лидер Нации и Независимость: мат. «круглого стола»

Елбасы және Тәуелсіздік дөңгелек үстел материалдары, Астана қаласы, 5 желтоқсан 2012 ж. = Лидер Нации и Независимость: мат. «круглого стола», г. Астана, 5 декабря 2012 г. / ғыл. ред. басқарған А. Сағынғали, Б. Қайыпова. – Астана: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі, 2013. – 60 б. – Қазақша, орысша. В сборник вошли материалы «круглого стола» «Лидер Нации и Независимость», посвященного Дню Независимости Республики Казахстан.

Музей сабақтарының жинағы. 2012–2013 оқу жылы

Музей сабақтарының жинағы. 2012–2013 оқу жылы / жалпы редакциясын басқарған А. С. Сағынғали, Б. М. Қайыпова. – Астана, 2013. – 130 б. Бұл жинаққа келешек ұрпақтың ұлттық бірлігі жарасқан, бүкіл халқы экономикалық әл-ауқатты, тәуелсіз, саяси тұрақты, демократиялық мемлекет құру мен оны дамытудағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің қызметін жүйелі түрде зерттеуге әрі тарихи рөлін танып-білуге ықпал ететін сабақтар мен сабақ сценарийлері жинақталған.

Страницы